TDaP se yon vaksen konbine ki prevni 3 maladi: tetanòs, difteri, ak koklich (tousèl). Nou pataje materyèl sa yo an anglè ak panyòl pou ede kominote w la aprann sou vaksen an epi pou l pwoteje.

Materyèl pou rezo sosyal yo:

Kreyòl Ayisyen:

Angle:

Panyòl:

Afich:

Kreyòl Ayisyen:

Telechaje pdf la.

Angle:

Telechaje pdf la.

Panyòl:

Telechaje pdf la.