Kounye a, Pfizer se sèlman vaksen ki apwouve pa FDA  pou itilize nan timoun ki gen 5 an ak plis. timoun oswa adilt ki resevwa vaksen Pfizer a yap konsidere w ke pran vaksen konplè kont COVID-19 la de semèn apre ou fin resevwa dezyèm dòz la, ki ka pwograme twa semèn apre premye dòz la.

Èske ou vle pou fanmi ou pwoteje kont COVID-19 la anvan 24 desanm?

Pran premye piki Pfizer ou anvan 20 novanm!

Pwoteje tèt ou a le  pou nou ansanm.