Vin jwenn nou pou yon Fwa Resous One-Stop pou Jounen Memoryal Travayè!
Yon evènman pou remèsye, onore, ak sonje travayè yo
Jedi 28 Avril, soti 3 PM pou 6 PM
Nan American Legion
57 Legion Drive nan Hurlock, MD
N ap gen vaksen kont COVID-19, lòt resous sante, materyèl edikatif pou travayè yo, manje, ak founiti pou sante ak ijyèn tankou mask ak dezenfektan pou men yo – tout GRATIS, pandan tout pwovizyon dire!

Ede nou ankouraje evènman an:

Jwenn evènman Facebook la isit la epi telechaje grafik yo ak depliyan an panyòl, angle ak kreyòl ayisyen.

Depliyan PDF: Panyòl, Angle, Kreyòl Ayisyen

Depliyan JPG: Panyòl, Angle, Kreyòl Ayisyen

 

Grafik pou rezo sosyal yo: Panyòl, Angle, Kreyòl Ayisyen