Lafimen ki te pwodwi akoz difé nan Kanada ap afekte kominote atravè kòt lès Etazini. Grafik sa yo an panyòl, angle ak kreyòl ayisyen gen rekòmandasyon pou moun yo pwoteje tèt yo.

Kreyòl ayisyen

Angle

Panyòl