Dènyèman, Sant Etazini pou Kontwòl Maladi (CDC) te apwouve ak rekòmande yon ranfòsman mete ajou vaksen COVID-19 pou nenpòt moun ki gen plis pase 12 zan. La a ou ka jwenn yon grafik ak yon bwochi an panyòl ak angle, ki fèt pou sipòte efò sansibilizasyon w yo ak kominote w la sou fason pou w rete ajou ak vaksen COVID-19 ou yo.

Telechaje pdf a an panyòl, angle ak kreyòl ayisyen.

Grafik medya sosyal:

Jwenn li tou nan lang angle ak panyòl.

Nou pataje tou fichye Canva ki ka modifye pou ou ka fè chanjman nan grafik yo ak depliyan yo, tankou ajoute logo òganizasyon w lan oswa ajoute enfòmasyon sou yon klinik vaksinasyon espesifik.

ENPÒTAN: Tanpri fè yon KOPI fichye Canva a pou telechaje grafik la oswa feyè a anvan ou kòmanse.