Apati 11 me 2023, COVID-19 pa konsidere kòm yon ijans sante piblik Ozetazini ankò. Nou pataje postè sa yo an panyòl, angle ak kreyòl ayisyen ak rekòmandasyon pou kontinye pwoteje tèt yo kont maladi a, ki vize travayè migran k ap vwayaje Ozetazini.

Telechaje pdf la.

Telechaje pdf la.

Telechaje pdf la.