Dènyèman, Food and Drug Administration (FDA) te bay yon Otorizasyon pou Itilizasyon Ijans pou vaksen COVID-19 Novavax, e CDC te apwouve l nèt kòm yon seri vaksen prensipal pou granmoun. Novavax ap disponib pou adilt ki pa vaksen yo epi li pral mande pou yo administre de dòz twa semèn apa.

Tri Community Mediation te mete ansanm yon depliyan ki reponn kesyon yo poze souvan sou vaksen ki fèk apwouve sa a.

Telechaje feyè a an pdf an panyòl, angle ak kreyòl ayisyen.

ANGLE

PANYÒL